Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Yardım Yönetmeliği

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK

VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI


TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIMLARIN

ESASLARINI BELİRTİR YÖNETMELİK


KONU


Madde 1- (Değişik: 29.12.2008)Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın işbu Yönetmeliğin 2. maddesinde gösterilen yararlananlarına, Vakıf Senedinde belirtilen Tabii Afet Yardımı geri alınmaksızın bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.


KAPSAM


Madde 2- (Değişik : 29.12.2008) Vakıf Senedinde ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğinde belirtilen Vakıf yararlananları ile Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik bakımından Vakıf yararlananı addedilenler, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri bu Yönetmeliğin kapsamına girerler.


Ancak ; Vakıf Senedinin 4. maddesinin,


a) (d) Fıkrasında belirtilen nedenlerle Bankadan ayrılanlar,


b) (e) Fıkrası uyarınca üyelik hakkı düşenler,


c) (h) Fıkrasına göre, isteğe bağlı sigortalılıklarını devam ettirenler


d) Yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılanlardan Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğine göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı veya sürekli işgöremezlik geliri alanlar,


bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamazlar.


TABİİ AFETLER


Madde 3- (Değişik : 29.12.2008) Bu Yönetmeliğe göre;


Yer sarsıntısı, Su baskını, Yer kayması, Kaya düşmesi, Çığ, Yangın


tabii afet sayılır.


Yangın vukuunda yardım yapılabilmesi için üyenin kastının bulunmaması, su baskınının doğa olaylarından kaynaklanmış olması şarttır.


2. maddede belirtilen üyelerin yukarıda gösterilen tabii afetlerden veya genel hayatı etkileyecek benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde, işbu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yazılı esaslar dahilinde, Yönetim Kurulu kararıyla yardım yapılır.


YARDIM ŞARTI


Madde 4- (Değişik : 29.12.2008) 3. maddede yazılı tabii afetler sonucu zarar gören, bu Yönetmelik kapsamındaki Vakıf yararlananlarına yapılacak yardımda maddi zararları ve Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılan “Doğal Afet Yardımı” dikkate alınır. Ancak, Sosyal Yardım Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 7/A maddesi hükmü saklıdır.


YARDIMDAN YARARLANACAK OLAN


Madde 5- (Değişik : 29.12.2008) Vakıf yararlananlarına veya birlikte oturdukları eşlerine ait devamlı oturduğu evin veya devamlı oturulan evdeki kendilerine veya birlikte oturdukları eşlerine ait malların hasar görmesi, zarara uğraması halinde yardım doğrudan doğruya Vakıf yararlananın kendisine yapılır.


Vakıf yararlananlarının yakınlarının zararları dolayısıyla yardım yapılmaz.


Tabii afetlerden zarar gören Vakıf yararlananları, Vakıf yararlananı olan eş, çocu, ana, baba ve kardeşleri aynı meskende birlikte oturmakta iseler, yardım yalnız bunlardan birine yapılır.


TOPLAM YARDIM TUTARI


Madde 6- (Değişik : 29.12.2008) Yapılacak yardımlar Vakıf kaynaklarından karşılanır. Ancak, işbu Yönetmelik uyarınca yapılacak yardımların toplamı bir takvim yılı için on milyon Türk Lirasını geçemez. Bu tutar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir ve bu değişiklik Genel Mektup ile duyurulur.


İşbu Yönetmelik uyarınca bir takvim yılı içinde yapılan yardımların toplamının birinci fıkra uyarınca belirlenen toplam yardım tutarına ulaşması halinde, aynı yıl içinde meydana gelen tabii afetler nedeni ile yapılan yardım talepleri karşılanmaz.


Genel hayatı etkileyecek şekilde meydana gelen tabii afetlerde Vakıf yararlananlarının topluca zarar görmesi halinde ve yardım taleplerinin yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen toplam tutarı aşması durumunda; yardım miktarının tespitinde, tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren yazılı yardım başvurusu için 8. maddede öngörülen sürenin bitimini müteakip, yardım taleplerinin kısmi olarak karşılanabilmesi için azami yardım miktarı esas alınarak oransal hesaplama yapılır.


YARDIMIN MİKTARI


Madde 7- (Değişik : 29.12.2008) Yardımın azami miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Mektupla duyurulur.


YARDIMLARDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU


Madde 8- (Değişik : 29.12.2008) Tabii afet sebebiyle zarara uğrayanların , zararın vuku bulduğu tarihten itibaren (30) otuz gün içinde devamlı oturduğu evinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Bankası A. Ş. Şubesi kanalıyla Vakfa başvurması gerekir. Bu başvuruda, zarar gören Malların sigortalı olup olmadığı beyan edilir.


Ancak, genel hayatı etkileyecek şekilde meydana gelen tabii afetlerde Vakıf yararlananlarının topluca zarar gördüğü açıklıkla anlaşıldığı taktirde, Yönetim Kurulu zarar görenlere, yukarıdaki 6. madde hükmünü de göz önünde bulundurarak, yazılı başvurularını müteakip, zarar tespit raporu aranmaksızınacilen ve gerekirse avans biçiminde bir ödeme yapmaya yetkilidir.


ZARAR VE HASARLARIN TESPİT ESASLARI


Madde 9 - (Değişik: 29.12.2008) Tabii afet sebebiyle zarara uğrayanların başvurusu üzerine T.İş Bankası A.Ş. Şubesince, zarar ve hasarların tespiti amacıyla, Şube Müdürünün başkanlığında üç kişilik bir “Zarar Tespit Komitesi” kurulur. Bu komite gerektiğinde Banka dahili ve harici teknik personelinden yararlanır.


Yönetim Kurulu, tabii afetler sonucu meydana gelecek zarar ve hasarların tespitinde kendi üyelerinden Vakıf İdaresinden veya Vakıf yararlananlarından birini veya bir kaçını görevlendirebilir. Bu taktirde “Zarar Tespit Komitesi” bu işle görevlendirilenlerin de katılmasıyla teşekkül eder.


Hazırlanan zarar tespit raporu en kısa zamanda Vakfa gönderilir. Ancak, Banka tarafından ödenen “Doğal Afet Yardımı” dolayısıyla bir hasar raporu veya sigorta tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu mevcut ise bu raporlara itibar olunabilir.


Yapılacak yardımlarda Yönetim Kurulu, komitenin yaptığı tespitleri ve aldığı kararları göz önünde bulundurmakla beraber, bunlara bağlı değildir. Tespit edilen zarar miktarının altında yardım yapılmasına karar verilebilir.


SİGORTALI MALLARIN DURUMU


Madde 10- (Değişik: 29.12.2008) Yapılacak yardımlarda, zarar veya hasar gören taşınabilir veya taşınmaz malların sigortalı olup olmadıkları ve tabii afet sebebi ile T.İş Bankası A.Ş. veya sigorta şirketleri yapılan veya yapılacak olan her türlü ödeme göz önünde bulundurulur.


“Zarar Tespit Komiteleri” tespitlerinde bu hususu belirtmek ve tespit edilen zarar ve hasar miktarından, T. İş Bankası A.Ş. veya sigorta şirketleri tarafından yapılan veya yapılacak her türlü ödemeyi mahsup etmek zorundadırlar.


ZARAR VE HASARLARIN MAHİYETİ


Madde 11- Tabii afetler sonucu zarar veya hasar gören menkul mallar için yapılacak tespitlerde, bu malın kullanılamayacak hale gelmiş olması esas alınır.


Ancak tamirle yararlanılabilecek biçimde hasar veya zarar görmüş menkul için de, işbu Yönetmelik esasları çerçevesinde tamir giderleri ödenir.


“Zarar Tespit Komiteleri” hazırlayacakları raporlarda hasar veya zarar gören malların müfredatında bu hususu belirtmek zorundadır.


YÖNETMELİĞİ YÜRÜTECEKLER


Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.


YÜRÜRLÜK


Madde 13- (Değişik : 29.12.2008) Bu yönetmelikte 29.12.2008 tarihinde yapılan değişiklikler 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girer.