Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Tüzüğümüz

İŞ BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

( 30 Nisan 2013 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da onaylanan yeni haliyle )


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı "İş Bankası Emeklileri Derneği"dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul'dadır.


DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı, İş Bankası emeklileriyle, görevden ayrılmadan veya görevden ayrıldıktan sonra ölen Banka mensuplarının eş ve yetimleri arasındaki dayanışmayı sürdürmek, üyelerin yasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak, ayrıca üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli grup sigortaları akdetmek ve ölümlerinde hak sahiplerine ölüm yardımlarında bulunmak için gerekli girişimleri yapmak, gerekli görülen hallerde üyelerine karşılıksız yardımlar yapmaktan ibarettir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Madde 4- Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ile kamu kuruluşları nezdinde gerekli her türlü girişimde bulunur, toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir, taşınmaz edinebilir ve satabilir.

3. maddede sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için Biriktirme Sandıkları kurabilir, sandıkta çeşitli fonlar oluşturabilir.


DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 5- Dernek Kurucularının adı ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır.


 1. Zeki Aykan (T.C.) İş Bankası emeklisi, Moda, Bostan Sok. No:51 Kadıköy/İstanbul
 2. İbrahim Bali (T.C.) İş Bankası emeklisi, Moda, Neşe Sok. No:6 Kadıköy/İstanbul
 3. Cemal Durusoy (T.C.) İş Bankası emeklisi, Teşvikiye, Şakayık Sok. No:45/1 İstanbul
 4. Celal Eldeniz (T.C.) İş Bankası emeklisi, Moda Cad. Lütfübey Sok. No:7/1 Kadıköy/İstanbul
 5. Sahir Germen (T.C.) İş Bankası emeklisi, Nişantaşı, Güzelbahçe Sok. Yeniyol Akova Apt. No:20-8 İstanbul
 6. Hurşit İmregün (T.C.) İş Bankası emeklisi, Bahariye, Şair Latifi Sok. No:71-5 Kadıköy/İstanbul
 7. Kemal Kalkan (T.C.) İş Bankası emeklisi, Ayazpaşa, Gümüş Konak Apt. No:44-5 İstanbul
 8. Nurettin Köprülü (T.C.) İş Bankası emeklisi, Mühürdar, Karakol Cad. No:24 Kadıköy/İstanbul
 9. Sıtkı Öztükel (T.C.) İş Bankası emeklisi, Göztepe, Tanzimat Sok. No:19-1 D:3 Kadıköy/İstanbul
 10. Fevzi Sağnak (T.C.) İş Bankası emeklisi, Kızıltoprak, Ömerefendi Çıkmazı, No:9-2 Kadıköy/İstanbul
 11. Suat Saim Önat (T.C.) İş Bankası emeklisi, Fenerbahçe, Hatboyu No:9 Kadıköy/İstanbul
 12. Leman Kasapoğlu (T.C.) İş Bankası emeklisi, Bostancı, Altıntepe Ziverbey yolu No:10 D:2 Kadıköy/İstanbul


DERNEĞE ÜYE OLMA - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı

Madde 6- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı statüleri çerçevesinde emeklilik işlemine tabi tutularak kendilerine yukarıda sözü edilen Vakıflardan herhangi birince aylık tahsis edilen emeklilerle, banka kadrosunda bulundukları sırada veya emekliye ayrıldıktan sonra ölenlerin yukarıda sözü edilen Vakıflarca kendilerine dul veya yetim aylığı bağlanmış, fiili ehliyete sahip ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununda belirtilen kısıtlamalar kapsamında bulunmayan dul ve yetimleri derneğe üye olabilir.

Derneğe üye olmak isteyen bu isteğini, "Üyelik Başvuru Formu" düzenlemek suretiyle Yönetim Kuruluna bildirir.

Yönetim Kurulu talebi inceleyerek, içinde bulunulan yıl aidatının ödenmesi kaydıyla 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak, sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Fahri Üyeler

Madde 7- Varlıkları Dernek için manevi bir değer taşıyan ve toplumdaki sosyal yerleri, kişilikleri veya eserleri ile derneğe, gayesi ve faaliyetlerinde önemli yardımlarda bulunan veya bulunabilecek kişilere fahri üyelik verilebilir.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 8- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9- Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen koşulların ortadan kalkması nedeni ile üyelik hakkını kaybedenlerle, üyelik aidatlarını 38. maddede belirtilen zamanda ödemeyip, kendilerine yazılı olarak bildirildiği halde verilen ek süre içinde de bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin üyelikleri sona erer.

Dernek tüzüğüne ve yönetmeliklerine aykırı, dernek düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba uygun olmayan davranışlar sergileyen, Derneğin itibarının zedelenmesine veya maddi zarara uğramasına yol açanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Maddi zararın söz konusu olması halinde, tazminine ilişkin kanuni haklar saklıdır.

Kendi Arzusu ile Ayrılanların Yeniden Derneğe Girmeleri

Madde 10- Kendi arzuları ile dernekten ayrıldıktan sonra yeniden derneğe girmek isteyen üyeler, tüzüğün 6 ncı maddesi hükümleri yerine getirilmek sureti ile derneğe yeniden kaydedilebilirler.

Üyelerin Hakları

Madde 11- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Dernek Şubelerinin Kurulu olduğu illerde ikamet eden üyeler, hem üyesi bulundukları Şubenin genel kuruluna, hem de merkez genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Türk Medeni Kanununun 69. maddesi gereği üyeler oy haklarını şahsen kullanmak zorundadır.


DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12- Derneğin organları şunlardır.

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu


GENEL KURUL

Genel Kurulun oluşumu

Madde 13-(Değişik: 30 Nisan 2013)Genel Kurul aidatlarını aksatmadan ödemiş bulunan üyelerden oluşur.

Çağrı Usulü

Madde 14-(Değişik: 30 Nisan 2013) Yönetim kurulunca, 13. Maddeye göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İlk ve ikinci toplantı günleri arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. Geri bırakılan toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu ikinci toplantıya, birinci fıkrada gösterilen esaslara göre yeniden çağırılırlar.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 15- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Zamanı

Madde 16-(Değişik:27 Nisan 2010)Genel Kurul üç yılda birNisan ayında olağan toplantı yapar.

Genel kurul toplantısında en az aşağıda yazılı gündem görüşülerek gerekenler karara bağlanır.

1- Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması,

2- Denetleme Kurulu raporunun okunması,

3- Yönetim kurulunun ibrası,

4- Gelecek üç yıllıkbütçenin görüşülüp karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılır.

6- Dilekler

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 18- Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen veya üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman ile oy toplama memuru seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar genel kurul tutanağını düzenleyip başkan ve başkan vekilleri ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 19- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, inşa ettirilmesi, mevcut taşınmaz malların üzerinde ayni haklar tesis ettirilmesi veya satılmaları hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Derneğin fesih edilmesi,

9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

10. Biriktirme sandığı kurulmasına karar verilmesi, sandık yönetmeliğinin kabul edilmesi.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 21- (Değişik: 30 Nisan 2013) Organların seçimi gizli oy ve açık döküm yöntemi ile yapılır. Organların seçimi dışında görüşmelerde oylar gizli veya açık olarak belirlenir.

Gizli oylar yönetim kurulu tarafından hazırlanmış kağıtların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içinin boş olduğu gösterilen yeterli sayıdaki sandıklara atılması ile toplanan ve sonra açık dökümü yapılan oylardır.

Açık oylamada genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Öneriler veya konular geçerli oyların fazlasına erişen oylarla kararlaştırılmış olur. Seçimlerde, seçime geçilmeden önce genel kurul başkanı tarafından seçim usulü ayrıntıları ile açıklanır ve oyların atılacağı sandıkların boş olduğu üyelere gösterilerek kapatılır. Oy verme yönetim kurulunca hazırlanmış boş oy pusulaları üzerinde üyelerce gereği yapıldıktan sonra veya bunlar yerine adaylar tarafından bastırılmış oy pusulalarının mühürlü zarflara konularak oy sandığına atılması suretiyle yapılır. Asil üyeler için ayrı, yedek üyeler için ayrı oy kullanılır. Oy pusulalarına seçilecek asil ve yedek üye sayısından fazla isim yazılamaz. Yazılmışsa yukarıdan aşağıya doğru fazla yazılmış isimler geçersiz sayılır. Bir isim birden fazla yazılmışsa bir tanesi geçerlidir. Basılı listelerin üzerinde silinti, ekleme, çıkartma yapılabilir Yedekler için verilmiş oylar asiller için, asiller için verilmiş oylar yedekler için geçerli sayılmaz.

Giriş belgesi olmayanlar oy kullanamazlar.

Oy kullanacak üyeler oy pusulalarını sandık başındaki görevlilerden alacakları oy zarflarına koyduktan sonra, kimliklerini göstermek ve hazirun cetvelindeki isimleri karşısına imza koymak suretiyle oy sandığına atarlar. Oy verme işlemi bittikten ve başka oy kullanacak üye kalmadıktan sonra divan başkanının huzurunda sandıklar açılır ve oy ayrımına geçilir. Oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa işlenir ve sırası ile en çok oy alandan başlayarak organlarım asil ve yedek üyeleri belirlenir ve tutanağa geçirilir. Oy ayrımı sonucunda adaylar arasında eşit oy alanlar olursa, genel kurul huzurunda genel kurul başkanı tarafından ad çekme yolu ile kazanan belirlenir.

Derneğin feshi hakkında karar verebilmek için dernek üyelerinin en az 2/3’nin toplantıda hazır bulunması zorunludur. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı, Dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümleri uyarınca en az yedi ve en çok altmış gün sonra yapılır. İkinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı ne olursa olsun, fesih keyfiyeti görüşülür. Ancak bu suretle yapılan toplantı ve müzakere sonunda fesih hakkında verilecek kararın, toplantıya katılan üyelerin en az 2/3’nin oyu ile alınması gereklidir.


YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Yönetim Kurulu Ne Suretle Seçileceği - Asil ve Yedek Üye Sayısı - Görev ve Yetkileri

Madde 22-(Değişik:27 Nisan 2010)Yönetim kurulu Genel Kurulca üç yıl için seçilen 13 (onüç) üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 7 (yedi) dir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek 2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Tüzüğün ve mevzuatın verdiği ve genel kurulun vereceği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan ve iki başkan yardımcısını, genel sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek ikametgâhında,önceden kararlaştıracağı gün ve saatte ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Her yıl en az iki yönetim kurulu toplantısına, bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmak üzere, Şube Yönetim Kurulu Başkanları da davet edilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine aylık, hakkı huzur veya başka nam altında herhangi bir ücret ödenmez. Ancak gerekli görev yolculuklarında kendilerine ödenecek yollukların miktarı, üst sınırı genel kurulca belirlenmek koşulu ile yönetim kurulunca belirlenir. Bu hüküm Şube Yönetim Kurulu başkan ve üyelerini de kapsar.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 23- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu

Madde 24-(Değişik:27 Nisan 2010)Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıliçin seçilen 3 (üç) üyeden oluşur, yedek üye sayısı 3 (üç) tür. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur.

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: A) Derneğin bütün hesaplarını denetlemek ve incelemek, B) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek C) Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve harcama işlerinde yazı ile Yönetim kurulunu uyarmak, D) Dernek için önemli görecekleri konularda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. E) Gerek gördüğünde şubelerin işlemlerini denetlemek, F) Hesap dönemi sonunda düzenleyecekleri raporu genel kurula sunmak, G) Dernekler kanunu ve bu tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu üyelerine aylık, hakkı huzur veya başka nam altında herhangi bir ücret ödenmez. Ancak gerekli görev yolculuklarında kendilerine ödenecek yollukların miktarı, üst sınırı genel kurulca belirlenmek koşulu ile yönetim kurulunca saptanır. Bu hüküm Şube Denetleme Kurulu üyelerini de kapsar.

Başka Organlar

Madde 25- Dernekte başka organlar da kurulabilir.

Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.


ŞUBELER

Şubelerin Açılması

Madde 26- Dernek, Genel Kurulca karar alınmak suretiyle şubeler açabilir.

Bu amaçla dernek merkez yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış, şube açılacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç kişi tarafından yine bu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.

Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek veya sanatı, ikametgahı, tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesi eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri koşulu aranır.

Şube Organları

Madde 27- Şube organları

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu’dur.

Şube Genel Kurulları

Madde 28-(Değişik:27 Nisan 2010) Şube Genel Kurulları, Dernek merkezinde kayıtlı olmakla beraber, şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve ayrıca şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan üyelerin bir araya gelmesi ile oluşur.

Şube Genel Kurulları, tüzük hükümleri gereğince üç yılda birtoplanır. Ancak bu toplantının Merkez Genel Kurul toplantısından iki ay önce bitirilmiş olması gerektiğinden, şubelerin genel kurullarını en geç üç yılda bir şubat ayı içinde bitirmiş olmaları zorunludur.

Şube Genel Kurul Toplantılarında Görüşülecek Konular

Madde 29- Aşağıdaki konular şube genel kurullarında görüşülerek karara bağlanır: A) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, B) Raporlar üzerine görüşme açılması, C) Yönetim kurulunun ibrası, D) Gelecek dönem bütçesinin görüşülüp aynen veya tadilen tasdiki E) Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi F) Dilekler.

Şube Genel Kurullarında tüzüğün 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 21'inci maddelerine uygun işlem yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları, şube genel kurulundan yeterli bir süre önce üyelerin bilgisine sunulur.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 30- Şube yönetim kurulları 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden ibaret olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. Şube yönetim kurulları ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir sayman üye seçer.

Şubeler bölgelerinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından temsil edilirler.

Şube Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 31- Şube yönetim kurullarının görevleri, tüzüğün üçüncü maddesinde kaydedilen üyeler arasındaki dayanışmayı devam ettirmek, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, Şube lokalinin idaresini sağlamak, toplu halde geziler tertip etmek, üyelerin dileklerini merkez yönetim kuruluna bildirmek ve merkez yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamaktır.

Şube yönetim kurulları derneğin bünyesini ilgilendiren bildiri yayınlama, herhangi bir makama dernek adına yazılı veya şifahi müracaatta bulunmak yetkisini haiz değildir.

Şube Yönetim Kurulu Kararlarının Tasdik ve Uygulanması

Madde 32- Şube yönetim kurulunca alınan kararlar merkez yönetim kurulunca tasdik edilmedikçe icra edilemez ve hüküm ifade etmez. Şube yönetim kurulları, genel kurula ve merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 33- Şube denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde merkez yönetim kuruluna, şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar.

Merkez denetleme kurulu şube muamelatını da denetlemeye yetkilidir.

Şubelerin Kapatılması

Madde 34- Şubelerin dernek tüzüğü, dernekler kanunu, genel ve sosyal mevzuata ve merkez yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde, merkez yönetim kurulunun önerisi ile kapatılmasına, Genel Kurulca karar verilebilir.

Şube Bütçesi, Gelirleri, Tahsilatları

Madde 35- Şube gelir ve gider bütçesi merkez yönetim kurulunca tasdik edilen esaslar dairesinde yürütülür.

Üye aidatı veya teberru sureti ile şubelerce yapılacak tahsilat, derhal merkez hesabına yatırılır.

Şube giderlerini karşılamak üzere merkezce ayrılacak fon, şubeler hesabına alacak kaydedilir. Şubelere ait cari hesap faiz ve gelirleri ile lokalden ve sair suretle elde edilecek gelirlerin keza merkez hesabına yatırılması zorunludur.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 36- Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren, T.C.İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış Dernekler Yönetmeliğinde belirlenmiş örneğine uygun "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri, yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Şube genel kurullarına ilişkin bildirimlerin birer örneği Dernek merkezine de gönderilir.


DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 37- Derneğin gelir kaynakları, 1- Üye aidatı, 2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 4- Bağışlar ve yardımlar, 5- Lokal gelirleri, 6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan oluşur.

Yıllık Aidat Miktarı

Madde 38-(Değişik:17 Mayıs 2022) Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir.Yıllık aidat miktarı 100.00 Türk Lirasıdır.

Yıllık aidatlar ilgili yılın ocak ve temmuz aylarında, iki eşit taksitteödenir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 39- (Değişik:30 Nisan 2013) Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

2. Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır..

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelir ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. Bilanço esasında defter tutulması halinde bu defterin tutulmasına gerek yoktur.

5. Bilanço esasında tutulacak defterler:

   (1) Yevmiye Defteri

   (2) Büyük Defter

   (3) Envanter Defteri

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

6. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

7. Alındı Balgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü veya noter tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 40- (Değişik:30 Nisan 2013) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgeleri Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, "Alındı Belgesi Kayıt Defteri"ne kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından kullanımına ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satısş fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılıur.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 41- Derneğin iç denetimi, Dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak, dernek tüzüğünde, “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 42- (Değişik:30 Nisan 2013) Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

Olağan ve olağanüstü genel kurullarda yönetim ve denetim kurulları ile varsa diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren, şekli Dernekler Yönetmeliğince belirlenmiş Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri, Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (Otuz) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılmış olması halinde;

Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından imzalanmış bir örneği ve genel kurul toplantı tutanağı yukarıda belirtilen süre içinde bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin Feshi

Madde 43- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 14. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahalli en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Türk Medeni Kanununun Uygulanması

Madde 44- (Değişik:30 Nisan 2013) Dernek tüzüğünde hüküm ya da açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği vebu kanun ile yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Ek Madde 1- (İlave: 30 Nisan 2013) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.


GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde - (Değişik:30 Nisan 2013) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 5754 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 20. Madde uyarınca, Türkiye İş Bankası Mensupları Emekli Sandığı mükellefiyetlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devir işlemlerinin tamamlanması sonucunda, kendilerine yalnızca bu vakıfça emekli aylığı bağlanmış olmaları nedeniyle, 6. maddede yazılı koşulu yitirmiş olanların üyelikleri, üyelikten ayrılma talepleri veya diğer nedenlerle haklarında üyelikten çıkarılma kararı bulunmadığı sürece devam eder.

Bu madde çerçevesinde üyeliği devam edenlerin üyelikten ayrılmaları veya herhangi bir nedenle üyelikten çıkarılmalarından sonra yeniden yapacakları üyelik talebi kabul edilemez.